معنی کلمه prison

زندان انگلیسی چی میشه

prison یعنی چه؟

زندان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی زندان به انگلیسی = prison

 

prison= زندان