معنی کلمه priest

کشیش انگلیسی چی میشه

priest یعنی چه؟

کشیش به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی کشیش به انگلیسی = priest

 

priest= کشیش