معنی کلمه price

قیمت انگلیسی چی میشه

price یعنی چه؟

قیمت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قیمت به انگلیسی = price

 

price= قیمت