معنی کلمه pink

صورتی انگلیسی چی میشه

pink یعنی چه؟

صورتی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی صورتی به انگلیسی = pink

 

pink = صورتی