معنی کلمه person

شخص انگلیسی چی میشه

person یعنی چه؟

شخص به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شخص به انگلیسی = person

 

person= شخص