معنی کلمه patient

بیمار انگلیسی چی میشه

patient یعنی چه؟

بیمار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بیمار به انگلیسی = patient

 

patient= بیمار