معنی کلمه pants

شلوار انگلیسی چی میشه

pants یعنی چه؟

شلوار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شلوار به انگلیسی = pants

 

pants= شلوار