معنی کلمه orange

نارنجی انگلیسی چی میشه

orange یعنی چه؟

نارنجی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نارنجی به انگلیسی = orange

 

orange= نارنجی