معنی کلمه oil

روغن انگلیسی چی میشه

oil یعنی چه؟

روغن به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی روغن به انگلیسی = oil

 

oil= روغن