معنی کلمه movie

سینما انگلیسی چی میشه

movie یعنی چه؟

سینما به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سینما به انگلیسی = movie

 

movie= سینما