معنی کلمه month

ماه انگلیسی چی میشه

month یعنی چه؟

ماه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی ماه به انگلیسی = month

 

month= ماه