معنی کلمه money

پول انگلیسی چی میشه

money یعنی چه؟

پول به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی پول به انگلیسی = money

 

money= پول