معنی کلمه medicine

دارو انگلیسی چی میشه

medicine یعنی چه؟

دارو به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دارو به انگلیسی = medicine

 

medicine= دارو