معنی کلمه left

چپ انگلیسی چی میشه

left یعنی چه؟

چپ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی چپ به انگلیسی = left

 

left= چپ