معنی کلمه lawyer

وکیل انگلیسی چی میشه

lawyer یعنی چه؟

وکیل به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی وکیل به انگلیسی = lawyer

 

lawyer= وکیل