معنی کلمه knife

چاقو انگلیسی چی میشه

knife یعنی چه؟

چاقو به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی چاقو به انگلیسی = knife

 

knife= چاقو