معنی کلمه king

پادشاه انگلیسی چی میشه

king یعنی چه؟

پادشاه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی پادشاه به انگلیسی = king

 

king= پادشاه