معنی کلمه instrument

ابزار انگلیسی چی میشه

instrument یعنی چه؟

ابزار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی ابزار به انگلیسی = instrument

 

instrument= ابزار