معنی کلمه hell

جهنم انگلیسی چی میشه

hell یعنی چه؟

جهنم به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی جهنم به انگلیسی = hell

 

hell= جهنم