معنی کلمه heaven

بهشت انگلیسی چی میشه

heaven  یعنی چه؟

بهشت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بهشت به انگلیسی = heaven

 

heaven= بهشت