معنی کلمه hand

دست انگلیسی چی میشه

hand یعنی چه؟

دست به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دست به انگلیسی = hand

 

hand= دست