معنی کلمه golden

طلایی انگلیسی چی میشه

golden یعنی چه؟

طلایی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی طلایی به انگلیسی = golden

 

golden= طلایی