معنی کلمه god

خدا انگلیسی چی میشه

god یعنی چه؟

خدا به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خدا به انگلیسی = god

 

god= خدا