معنی کلمه fan

هوادار انگلیسی چی میشه

fan یعنی چه؟

هوادار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی هوادار به انگلیسی = fan

 

fan= هوادار