معنی کلمه election

انتخابات انگلیسی چی میشه

election یعنی چه؟

انتخابات به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی انتخابات به انگلیسی = election

 

election= انتخابات