معنی کلمه dog

سگ انگلیسی چی میشه

dog یعنی چه؟

سگ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سگ به انگلیسی = dog

 

dog= سگ