معنی کلمه doctor

دکتر انگلیسی چی میشه

doctor یعنی چه؟

دکتر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دکتر به انگلیسی = doctor

 

doctor= دکتر