معنی کلمه dinner

شام انگلیسی چی میشه

dinner یعنی چه؟

شام به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شام به انگلیسی = dinner

 

dinner= شام