معنی کلمه death

مرگ انگلیسی چی میشه

death یعنی چه؟

مرگ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی مرگ به انگلیسی = death

 

death= مرگ