معنی کلمه cup

فنجان انگلیسی چی میشه

cup یعنی چه؟

فنجان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی فنجان به انگلیسی = cup

 

cup= فنجان