معنی کلمه corn

ذرت انگلیسی چی میشه

corn یعنی چه؟

ذرت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی ذرت به انگلیسی = corn

 

corn= ذرت