معنی کلمه contract

قرارداد انگلیسی چی میشه

contract  یعنی چه؟

قرارداد به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قرارداد به انگلیسی = contract

 

contract= قرارداد