معنی کلمه coffee

قهوه انگلیسی چی میشه

coffee یعنی چه؟

قهوه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قهوه به انگلیسی = coffee

 

coffee= قهوه