معنی کلمه cinnamon

دارچین انگلیسی چی میشه

cinnamon یعنی چه؟

دارچین به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دارچین به انگلیسی = cinnamon

 

cinnamon= دارچین