معنی کلمه brown

قهوه ای انگلیسی چی میشه

brown یعنی چه؟

قهوه ای به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قهوه ای به انگلیسی = brown

 

brown= قهوه ای