معنی کلمه bread

نان انگلیسی چی میشه

bread یعنی چه؟

نان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نان به انگلیسی = bread

 

bread= نان