معنی کلمه author

نویسنده انگلیسی چی میشه

author یعنی چه؟

نویسنده به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نویسنده به انگلیسی = author

 

author= نویسنده