معنی کلمه art

هنر انگلیسی چی میشه

art یعنی چه؟

هنر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی هنر به انگلیسی = art

 

art= هنر