معنی کلمه army

ارتش انگلیسی چی میشه

army یعنی چه؟

ارتش به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی ارتش به انگلیسی = army

 

army= ارتش