معنی کلمه apple

سیب انگلیسی چی میشه

apple یعنی چه؟

سیب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سیب به انگلیسی = apple

 

apple= سیب