معنی کلمه apartment

آپارتمان انگلیسی چی میشه

apartment یعنی چه؟

آپارتمان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی آپارتمان به انگلیسی = apartment

 

apartment= آپارتمان