معنی کلمه actor

بازیگر انگلیسی چی میشه

actor یعنی چه؟

بازیگر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بازیگر به انگلیسی = actor

 

actor= بازیگر