معنی کلمه Voyage

سفر دریایی انگلیسی چی میشه

Voyage یعنی چه؟

سفر دریایی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سفر دریایی به انگلیسی = Voyage

 

Voyage= سفر دریایی