معنی کلمه Upon

روی انگلیسی چی میشه

Upon یعنی چه؟

روی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی روی به انگلیسی = Upon

 

Upon= روی