معنی کلمه Open

باز انگلیسی چی میشه

Open یعنی چه؟

باز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی باز به انگلیسی = Open

 

Open= باز