معنی کلمه Oblige

مجبور کردن انگلیسی چی میشه

Oblige یعنی چه؟

مجبور کردن به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی مجبور کردن به انگلیسی = Oblige

 

Oblige= مجبور کردن