معنی کلمه Nib

نوک قلم انگلیسی چی میشه

Nib یعنی چه؟

نوک قلم به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نوک قلم به انگلیسی = Nib

 

Nib= نوک قلم