معنی کلمه News

اخبار انگلیسی چی میشه

News یعنی چه؟

اخبار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی اخبار به انگلیسی = News

 

News= اخبار