معنی کلمه Never

هرگز انگلیسی چی میشه

Never یعنی چه؟

هرگز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی هرگز به انگلیسی = Never

 

Never= هرگز