معنی کلمه Level

سطح انگلیسی چی میشه

Level یعنی چه؟

سطح به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سطح به انگلیسی = Level

 

Level= سطح